Hajdú-Bihar megye - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Egyesített Óvodai Intézmény

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4200
VÁROS: Hajdúszoboszló
CÍM: Rákóczi utca 14.

Telefon: 06 52 273 180
Mobil: 06 52 273 181
E-mail:
Webcím: www.egyovig.hu
BEMUTATKOZÁS: Alapelvek a nevelés gyakorlatában: a gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi intézményünkben. Segítjük a gyermeki személyiség fejlődését, a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott valamennyi pedagógiai intézkedésünk a gyermekek személyiségéhez igazodik. Tiszteletben tartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására. Óvodáink: Aprónép Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 21. Telefon: 06 52 362-624. Aranykapu Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Arany János utca 8. Telefon: 06 52 362-227. Bambínó Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84. Telefon: 06 52 273 078. Liget Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145. Telefon: 06 52 361 756. Lurkó Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb u. 11. Telefon: 06 52 273 082. Manókert Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 54. Telefon: 06 52 362 197. Mesevár Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gyula u. 24. Telefon: 06 52 361 052. Szivárvány Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, Attila u. 51/b. Telefon: 06 52 359 807.


Napsugár Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4090
VÁROS: Polgár
CÍM: Bessenyei út 4-5.

Telefon: 06 52 573 153
Fax: 06 52 573 153
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Nevelésünk alapja a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása. Célunk a gyermekek széleskörű érdeklődésének felkeltése, és az érdeklődésnek megfelelő változatos tevékenység biztosítása. A nevelést folyamatként értelmezzük az óvodába lépés pillanatától, az iskolába lépésig. Valljuk, hogy minden gyermek világához megtalálhatjuk a kulcsot, és ez a kulcs a játék. A játékos tanulási folyamat során alakulnak ki a gyermekben azok a képességek, melynek birtokában képesek lesznek az iskolai tanulmányok sikeres megkezdésére. Játék közben, életkorának és egyéni fejlődési ütemének megfelelően gyarapodnak a gyermekek tapasztalatai, ismeretei, megtanulja az emberi együttélés alapvető szabályait, normáit. Vegyes életkorú csoportjainkban a gyerekeknek változatos játéklehetőségeket, szabadon választott tevékenységeket kínálunk. A nevelés valamennyi területét fontosnak tartjuk. Az egészséges életmódra nevelés, a környezet megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása mindennapos nevelésünk része. Következetesen élünk a környezeti nevelés lehetőségével. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében kiemelt szerepet tulajdonítunk az érzelmi nevelésnek és a mozgásfejlesztésnek. A Napsugár Óvoda és Bölcsődében ingergazdag környezetben, ésszerű szabályok biztosítják a gyermekek számára a kreatív önkifejezést a szabad játékot és a tapasztalatokon alapuló megismerő tevékenység feltételeit.


Empátia Alapítványi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4032
VÁROS: Debrecen
CÍM: Bessenyei u. 7.

Telefon: 06 52 323 436
E-mail:
Webcím: www.empatiaovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Intézményünk a Nagyerdõn, védett természeti környezetben helyezkedik el. Gyermek- és természetbarát kialakítása révén ideális miliõ az óvodás gyerekek fejlesztésére.    Épületünk négy csoportszobával rendelkezik, melyek berendezését a harmóniát árasztó színek, formák dominanciája jellemzi.   Óvodánkban a színvonalas pedagógiai munkát hivatása iránt elkötelezett, sikerorientált pedagógusok látják el, akik kellõ pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel és empátiával rendelkeznek.    Intézményünk melegítõ konyhával rendelkezik. Heti étrendünket az óvodás korú gyermekek életkori sajásosságait ismerve és figyelembe véve állítjuk össze. A változatos, házias ízek, az ételek minõsége és mennyisége nagymértékben hozzájárul a ránk bízott gyerekek egészséges fejlődéséhez.


Boldogfalva Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4025
VÁROS: Debrecen
CÍM: Antall József u. 19.

E-mail:
Webcím: boldogfalvaovi.hu/
BEMUTATKOZÁS: Pedagógiai programunk alapelve: hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. A játéktevékenységhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket azonban az óvodapedagógusnak kell biztosítani. Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek játékában: Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból, a környezetből hoz az óvodás, vagy legyen az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett.


Aranykapu Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4242
VÁROS: Hajdúhadház
CÍM: Bercsényi u. 23.

Telefon: 06 52 583 068
Mobil: 30 591 5108
Webcím: www.aranykapuovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Felkészült, elhivatott és sokoldalúan képzett pedagógusok és segítőkész, gyermekszerető dajkák közös munkálkodásának eredménye, hogy biztosítani tudjuk gyermekeink egészséges, sokoldalú fejlődését. Önálló konyhával rendelkezünk, törekszünk minél változatosabb és egészségesebb étrendet biztosítani óvodásainknak. Öt óvodai csoport működik intézményünkben. Vegyes összetételű csoportban neveljük gyermekeinket mind életkor, mind etnikai hovatartozás alapján. Számunkra nincs különbség roma és nem roma származású gyermek között. A tanév során igyekszünk- amennyiben anyagi lehetőségeink engedik-, változatos programokat biztosítani gyermekink számára. A szülőkkel közösen szervezünk kirándulásokat, karácsonyi ünnepséget, farsangot, gyermeknapot, tematikus szülői napokat. Hatalmas udvarunk és igényes játékaink biztosítják gyermekink mozgásigényének kielégítését, harmonikus, összerendezett mozgásuk kialakulását.


Csillagvár Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4220
VÁROS: Hajdúböszörmény
CÍM: Kölcsey Ferenc utca 1.

Telefon: 06 52 228 249
E-mail:
Webcím: www.csillagvarovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt, együttműködést és szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvodai életben. A 3-6 éves gyermek alapvető tevékenysége a játék. Mindennapi tevékenységeinket is ezen keresztül bontakoztatjuk ki, áthatja egész óvodai életüket. A játékba integrált tanulással biztosítjuk a folyamatos fejlődést a gyermekek számára. Kiemelt célunk: a gyermekek széleskörű érdeklődésének felkeltése, és az érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szociális és értelmi, érzelmi területek tudatos és tervszerű fejlesztésére, melyek biztosítják a gyermekek sikeres iskolai kezdését és beilleszkedésüket. Nevelési elvünk alapja: hogy minden gyermek egyedi és különálló személyiség, amiből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel. Telephelyeink: Hét vezér úti telephely, 4220 Hajdúböszörmény, Hétvezér u. 58. Telefon: 06 52 371 207. E-mail: [removed] Dobó István úti telephely, 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 70. Telefon: 06 52 371 424. E-mail: [removed] Tagóvodánk: Hajdúvidi Óvoda, 4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15. Telefon: 06 52 217 142. E-mail: [removed]


LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4281
VÁROS: Létavértes
CÍM: Debreceni u. 1.

Telefon: 06 52 376 135
Fax: 06 52 376 135
E-mail:
BEMUTATKOZÁS:  A Helyi Nevelési Program fő tartalmi vonulata, azaz a pedagógiai folyamat központi moduljai: egészséges életmódra nevelés; érzelmi nevelés; szocializáció. Mozgással és játékkal, differenciáló egyéni metódussal, integrált szervezési keretek és multikultúrális tartalmak alkalmazásával.


Szivárvány Önkormányzati Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM:
VÁROS: Nyíradony
CÍM: Temesvári u. 26.

Telefon: 06 52 203 030
BEMUTATKOZÁS: Nevelésfelfogásunk egyik alaptézise, hogy az óvoda pedagógiai gyakorlata csakis a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve lehet eredményes. Programunk abból az alaptételből indul ki, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik, s a család értéket közvetít a gyermek felé, még akkor is, ha funkció zavarai következtében nem működik, mindig jól. Az óvoda csak a családdal együtt a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni. Különös figyelmet fordítunk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének, megteremtésére, az integrált nevelésre, az egyéni kompetenciák megfelelő alakítására, a környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás megalapozására. A veszélyeztetett és a halmozottan hátrányos helyzetű családok esetében a gyermekek érdekében felvállaljuk a családi nevelést kiegészítő tevékenységet is. Az etnikai kisebbséget tekintve, gyakrabban kerül erre sor a nehéz helyzetben lévő cigány családok körében.Felfogásunkban a nevelési program eredményes megvalósításának záloga az óvodapedagógus. Ezért fontos, az ő személyisége, szakmai tudása, elkötelezettsége, személyes kiállása nevelési elveinkért, céljainkért, hitvallásunkért.  A szervezet valamennyi tagjával közös képviseletre törekszünk meggyőződéseink, értékeink, normáink tekintetében.  Munkatársaink elfogadják és tisztelik egymást, munkánk során együttműködünk, közösen dolgozunk. A kollegák átadják egymásnak tapasztalataikat, megosztják egymással a feladataikat. Az óvónők és a dajkák a csoportokban együtt dolgoznak. Céljaink megvalósítása érdekében kapcsolatainkban nyíltak és őszinték vagyunk. Szakmai munkánkat belső hittel, elkötelezettséggel végezzük. Nevelőtestületünket 18 fő szakképzett óvodapedagógus alkotja, s innovációs készségüknek köszönhetően van közöttünk közoktatás vezető, óvodavezető gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, beszédfejlesztő, mentálhigiénés szakember, szociális munkás és tanító.  Munkánkat szakképzett dajka nénik segítik. Ilyen felkészültséggel bátran vállaljuk a programunk gyakorlatban való hatékony megvalósítását.


7. sz. Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4080
VÁROS: Hajdúnánás
CÍM: Dorogi út 24.

Mobil: 06 70 514 1360
Webcím: www.hetesovi.atw.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk a 7. sz. Óvoda városunk legnagyobb óvodája. Az épületet 1976-ban adták át rendeltetésének tágas terekkel, udvarral, kiegészítő helyiségekkel. Az intézmény mai viszonylatban is modern, korszerű óvodának tekinthető. Belső tere, eltolt egységei 2-2 csoport részére biztosítanak elhelyezkedési lehetőségeket. Óvodánkban 6 csoport működik. Az intézmény 150 gyerek befogadására alkalmas. Az óvoda épülete tágas, komfortos, csoportszobáink világosak, jól berendezettek. A kiegészítő helyiségeket folyosó választja el a csoportszobáktól, valamennyi csoportszobához öltöző és mosdó tartozik. Hiányosságunk a tornaterem vagy tornaszoba, de zárt és fedett területeken is van gyerekeinknek jó mozgáslehetősége. Berendezéseink jó állapotban vannak, megkíméltek.


Malmi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4138
VÁROS: Komádi
CÍM: Szent István utca 19.

Telefon: 06 54 544 012
Fax: 06 54 544 012
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: A pedagógusok sokrétűen képzettek: van három fejlesztőpedagógus, 1 zeneóvoda és egy gyermektánc szakos, egy fazekas és egy óvodapedagógus pedig tanítói diplomával is rendelkezik. Mindezek lehetővé teszik a különféle tehetséggondozó műhelyek működtetését. A fejlesztő- tehetséggondozó illetve felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük a gyerekek sokoldalú képességeiknek a kibontakozását. Működik zeneóvodai csoport és „Nesze-pisze” kézműves és tánccsoport. A zeneóvodai foglalkozások legfőbb célja a zene szeretetére, tiszteletére való nevelés, valamint, hogy a gyermekek belső indíttatásból szeressenek énekelni. A „Nesze-pisze” kézműves foglalkozásokon a természetes anyagok birodalmában barangolhatnak a gyerekek. Tervezzük, hogy a hagyományos technikák és természetes anyagok mellett ötletes újdonságokkal színesítjük a kicsik tevékenységeit. Fő feladatunk az önbizalom és a kreativitás fejlesztése. A táncfoglalkozásokon a zene és a harmonikus mozgás megkedveltetése, a gyermekek zenei– és táncos élményhez juttatása az egyik célkitűzésünk. Másik fontos törekvésünk a fegyelem, a kitartás és az akarat fejlesztése, melyek fontos alapjai az iskolai tanulásnak. A szülők igényei szerint hittanra és az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola kézműves foglalkozásaira is járhatnak a gyerekek.


Napfény Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4181
VÁROS: Nádudvar
CÍM: Fő u. 179.

Telefon: 06 54 480 410
Webcím: http://www.nadudvariovodak.hu
BEMUTATKOZÁS: Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjának megfelelve a gyermekek nevelése, fejlesztése az1999-es tanévben bevezetett Tevékenységközpontú Óvodai nevelési program lapján történik, melyet 2004-ben módosítottunk az addig kipróbált gyakorlati tapasztalatok alapján. Elnevezéséből is kitűnik a program középpontba állítja gyermeki tevékenységre épülő nevelést, melyben a gyermekek fejlesztése a tevékenyésgeken keresztül a nevelési  folyamat négyes feladatrendszerében valósul meg: felzárkóztató és speciális fejlesztő tevékenység irányai az óvodánkban; fejlesztőpedagógiai foglalkozás; logopédiai fejlesztés; Syndelár- Zsoldos fejlesztő terápia; drámajáték képességfejlesztés; prevenció gyógytestnevelés; játékos gyermektorna; aprók tánca; hittan ( a Reforátus Egyház kitoktatója  az óvodában); zeneóvoda ( melyet a Művészeti Szakközépiskola végzi az óvodában)


Egyesített Óvodai Intézmény

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4150
VÁROS: Püspökladány
CÍM: Bajcsy Zs. u. 8.

Telefon: 06 54 451 152
E-mail:
Webcím: www.http://ovodapuspokladany.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk elhivatott, jól képzett, folyamatosan fejlődő szakemberei a családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve segítik a gyermekek fejlődését. Külső és belső továbbképzések eredményeképpen a dolgozóink szakmaszeretete szakmai tudással is párosul. Nevelőtestületünk fogékony a pedagógiai innovációkra. Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című  alternatív program értékeire építve működtetjük az etnikai kiegészítő programot, és az integrációs programot. Évek óta hatékonyan működtetjük a „Bátran megyek iskolába” óvoda – iskola átmeneti programunkat, karöltve városunk valamennyi általános iskolájával. Tapasztalataikat jó gyakorlatként ismerhetik az országban. Országos konferencián bizonyítottuk, hogy példa értékű ahogyan viszonyulunk a cigány gyermekek neveléséhez. Módszereink eredményeképpen minden cigány gyermek jár óvodába 3 éves korától, és sikeresen kezdik az iskolát. Az országban elsők között dolgoztuk ki az óvodáskorú tehetségígéretek gondozói rendszerét. Ennek eredményeképpen minden 5 évet betöltött óvodás gyermek részt vehet egy éven át egy 30 órás tehetséggondozó műhely tevékenységében. Alapítói vagyunk az Óvodapedagógusok Országos Tehetséggondozó Tanácsának. Munkaközösségek és művészeti csoportok működtetésével biztosítjuk dolgozóink tehetséggondozását is.


Szent Bazil Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4087
VÁROS: Hajdúdorog
CÍM: Szív u. 3.

Telefon: 06 52 389 612
Fax: 06 52 389 612
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Célunk: Alapvető erkölcsi tulajdonságok megalapozása. Olyan istenkép kialakítása a gyermekekben, amely későbbi életükben biztos támaszuk lehet, akihez mindig bizalommal fordulnak, mert megértésre, szeretetre találnak. Bevezetni a gyermekeket a szeretet világába. Bibliai történeteken keresztül megéreztetni Isten gondviselő jóságát. Jézus példamutató életének, tanításainak megismertetése. A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése, és kiegészítése, valamint közvetítése a gyermekek által a családba. Célunkat elkötelezett, elhivatott nevelők tudják megvalósítani, akik nem csak szavukkal, hanem minden mozdulatukkal, egész lényükkel közvetítik a keresztény igazságot. A gyermek figyel, veszi jelzéseinket, megérzi hitelességünket. Feladatunk: A meghitt családias légkör kialakítása. A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve megfelelő szemléltető eszközök biztosítása. A tevékenységből adódó lehetőségek kiaknázása a keresztény személyiség kibontakozása érdekében. A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve válasszuk ki az Ószövetségi és Újszövetségi történeteket. A gyermekekhez közelálló és megérthető ünnepek kiemelt ünneplése.


Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4130
VÁROS: Derecske
CÍM: Városház u. 3.

Telefon: 06 54 410 010
Fax: 06 54 410 010
E-mail:
Webcím: www.derovi.hu
BEMUTATKOZÁS: Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.


Kabai Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4183
VÁROS: Kaba
CÍM: Batthyány u. 8.

Telefon: Hétszínvirág óvoda:(54) 460 391. Napsugár óvoda: (54) 460-22
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Pedagógiai gyakorlatunkat gyermekközpontúság vezérli, az óvodában minden és mindenki a gyermekért van. A gyermekszeretet nálunk a gyermek feltétlen tiszteletét jelenti, alázatot a gyermekkel szemben – „belőled még minden lehet” – és jelenti a senki másra át nem hárítható felelősséget azért, hogy minden egyes óvodásunk lehetőségeihez és képességeihez mérten maximálisan fejlődhessen. Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartás megalapozását, a hagyományőrzést. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében befogadjuk a bármilyen hátránnyal küzdő és a sajátos nevelési igényű kisgyermekeket egyaránt. Segítjük őket hátrányaik leküzdésében, igyekszünk biztosítani a tárgyi és személyi feltételeket a speciális szükségletük kielégítéséhez, optimális fejlődésükhöz. A korszerű pedagógiai célokat, feladatokat is megfogalmazó Helyi Nevelési Programunk gyakorlati megvalósításában erre törekszünk, jó kapcsolatot ápolva külső-belső partnereinkkel, a szolgáltatásainkat igénybevevők és a fenntartónk által is elismerten. 


Óvoda Vámospércs

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4287
VÁROS: Vámospércs
CÍM: Iskola u. 4.

Telefon: 06 52 210 026
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Alapelveink: Az óvodai nevelés a családi nevelést segíti és kiegészíti, a gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. Szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítunk a napirend folyamán. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a másságot, ápoljuk a multikulturális, interkulturális értékeket. Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben, a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számára kötelesség. Fontosnak tartjuk az óvónők és közvetlen segítőik részéről a példamutatást. Elősegítjük a gyermek személyiségfejlődését, és egyéni képességeinek kibontakozását, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek egyéni fejlesztését. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeket megillető jogokat, alapvető szabadságukat tiszteletben tartjuk, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Az alapelvek megvalósulása érdekében valamennyi tevékenység során a mással nem helyettesíthető játékra építünk.


Csillagos Ötös Bölcsőde, Magánóvoda és Képességfejlesztő Stúdió

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4031
VÁROS: Debrecen
CÍM: Földi János utca 14.

Telefon: +36 (30) 412-1780
E-mail:
Webcím: csillagosotos.hu/
BEMUTATKOZÁS: Hiszünk abban, hogy minden gyermek egy csoda. Szerintünk a gyermeked megismételhetetlen, ezért szívre-lélekre szabottan kell gondoskodni róla. Tiszteleteben tartva személyiségét, egyediségét. Nem is lehet másképp. Csillgos Ötös módszertanunkkal felderítjük az esteleges hiányoságokat és pótoljuk, a jó képeségeit meg sikerre visszük. Külön módszertannal kiderítjük, hogy miben zseni!


Bárczay Anna Városi Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4243
VÁROS: Téglás
CÍM: Kossuth u. 72/a.

Telefon: 06 52 583 034
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk, mint tevékenységközpontú programot adaptáló óvoda, nevelési feladatain túl felvállalja a különleges gondozást igénylő gyermekek nevelését is. Így a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési magatartási, tanulási zavaros, a tehetséges gyermekek nevelését fejlesztését is.


SZIVÁRVÁNY ÓVODA

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4110
VÁROS: Biharkeresztes
CÍM: Alkotmány u. 35-37.

Telefon: 06 54 430 096
BEMUTATKOZÁS: Önkormányzati Óvoda.


Városi Óvoda és Bölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 4066
VÁROS: Tiszacsege
CÍM: Óvoda utca 3/a.

Telefon: 06 52 373 069
E-mail:
BEMUTATKOZÁS: Fenntartó: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Alaptevékenysége: óvodai nevelés; sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása; nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás; hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése.
Hajdú-Bihar megye - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső oldalszám:
- 1 - 2 - »